Posted time 12 February 2024 Location Union Button Job type Full-time
  • Experience: 1ปี

ขอบเขตความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบํารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า รวมถึงโปรเจ็คในการปรับปรุงพัฒนาต่าง ๆ เกี่ยวกับการผลิต

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประกอบและติดตั้งตู้คอนโทรลไฟฟ้า หรือ โครงงานที่รับผิดชอบ
2. ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรที่รับผิดชอบ
3. ควบคุมดูแล แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรที่รับผิดชอบ
4. ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรในส่วนงานที่รับผิดชอบใช้ให้มีความเป็นระเบียบและมีใช้เพียงพอ
5. บริหารจัดการเวลาในการดำเนินการในส่วนงานที่รับผิดชอบให้ได้ตามที่กำหนด
6. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
7. ประสานงานในทีมงานโปรเจ็คในการติดตั้งหรือปรับปรุงแก้ไข
8. รักษาความสะอาดและความเรียบร้อยบริเวณเครื่องมือเครื่องจักรที่ดูแล
8. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ตลอดจนข้อกำหนดต่างๆ ที่ลูกค้ากำหนด
9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. การศึกษา : ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, อุตสาหการ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ : 1 ปี
3. ทักษะ/ ความสามารถ :
3.1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า
3.2. มีความเข้าใจในงานและวางแผนเพื่อกำหนดเป้าหมายให้สำเร็จ
3.3. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
3.4. มีความรับผิดชอบ
3.5. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

 

 

    Apply for this position