Posted time 2 January 2024 Location Union Button Job type Full-time
  • Experience: การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล , สาขาการจัดการ , สาขารัฐศาสตร์ , สาขาจิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป

ขอบเขตความรับผิดชอบ
1. กำหนดนโยบาย วางเป้าหมายและแนวทางในการจัดระบบการบริหารงานทั่วไปและบริหารงานบุคคล
2. บริหารและกำกับดูแลให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับในการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การทำงาน
3. รับผิดชอบการวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาคัดเลือกพนักงาน การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ การบริหารแรงงานสัมพันธ์ การบริหารผล
การปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การธำรงรักษาพนักงาน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีของพนักงานและผู้บริหาร
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีศักยภาพและมีความพึงพอใจในการทำงาน และบริษัทมีทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณภาพและสามารถแข่งขันกับภายนอกได้
4. รับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อนำไปปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงานในองค์กร
5. เตรียมความพร้อมโรงงานรับรองการ Audit ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดลูกค้า และกฎหมายในประเทศ
6. ควบคุมและกำกับดูแล งานธุรการและบริหารงานทั่วไป (Admin) งานบริหารระบบคุณภาพ ( ISO ) และงานบริหารอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ( Health & Safety)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานอัตรากำลังและโครงสร้างองค์กร ( Manpower Planning & Organization Structure)
1. วิเคราะห์และปรับปรุงผังองค์กร (Organization Chart) วิเคราะห์งาน (Job Analysis) และออกแบบงาน (Job Design) ตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกองค์กรในปัจจุบัน
2. ปรับปรุงใบกำหนดหน้าที่ (Job Description) และใบกำหนดคุณสมบัติ (Job Specifications) ในตำแหน่งต่าง ๆ ตามโครงสร้างองค์กรที่
ปรับเปลี่ยนใหม่และให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
3. วางแผนอัตรากำลังคนประจำปีร่วมกับผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เพื่อการจัดสรรคนในแต่ละตำแหน่งได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม และ
ปรับปรุงแผนอัตรากำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนงานขององค์กร
4. รวบรวมรายงานสรุปอัตรากำลังคนและอัตราการลาออก ประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาและ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนอัตรากำลังคนในอนาคต

สรรหาทรัพยากรบุคคล (Recruitment & Selection)
1. กำหนดแผนการดำเนินงาน วิธีการ แหล่งหรือช่องทางในการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรให้ได้คุณภาพตามคุณสมบัติและระยะเวลาที่
กำหนด
2. กำหนดขั้นตอนและกระบวนการในการสรรหา คัดเลือก และปรับปรุงวิธีการสรรหาคัดเลือกให้เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อให้
ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ดี สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร และค่าใช้จ่ายในการสรรหาคัดเลือกอยู่ใน
งบประมาณที่กำหนด
3. ติดตามและประเมินผลการสรรหา คัดเลือก อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
สรรหาและคัดเลือกให้ดีขึ้น
4. กำหนดเครื่องมือและวิธีการทดสอบ ตลอดจนการนำเทคโนโลยี หรือ software ในการทดสอบผู้สมัครมาใช้ในการสรรหา คัดเลือก
ผู้สมัครที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สามารถวัดผลได้
5. ควบคุม ตรวจสอบการออกเอกสารสำคัญในการว่าจ้างพนักงานใหม่ เพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติการว่าจ้าง ได้แก่ สัญญาจ้าง หนังสือ
แจ้งผ่านการทดลองงาน เป็นต้น

งานบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ ( Compensation & Benefits)
1. ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการให้เกิดความเท่าเทียมกัน ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถแข่งขันกับภายนอกได้
2. บริหารการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำงาน การบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงาน การออกหนังสือเตือน การปรับเงินเดือน หนังสือ
ลาออก
3. กำกับ ดูแลการจ่ายค่าแรงขั้นต่ำของพนักงานรายวันให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
4. ศึกษาและนำเสนอสวัสดิการอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจและเก็บรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรนาน ๆ

งานแรงงานสัมพันธ์ (ER)
1. วางแผนงานด้านพนักงานสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีระหว่างบุคลากรกับบริษัท
2. ควบคุม กำกับดูแลการจัดกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีในทุก ๆ ฝ่าย และร่วมกันทำงานเป็นทีมเดียวกัน
ตลอดจนแก้ไขข้อพิพาทในบริษัท
3. พิจารณานำเสนอและปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับการทำงาน วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และถูกต้องตาม
กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณในการบริหารงานบุคคล
4. ส่งเสริม และจัดให้มีการเลือกตัวแทนพนักงานจากหลากหลายหน่วยงานและระดับชั้นเข้ามาเป็นคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เพื่อเป็น
ช่องทางในการสื่อสารระหว่างพนักงานและบริษัท และสร้างความใกล้ชิดเพื่อลดช่องว่างระหว่างกัน
5. วางแผนและดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน (Job Satisfaction Survey) ทุกระดับชั้นประจำปี วิเคราะห์ผลการ
สำรวจและนำเสนอแนวทางแก้ไขให้ผู้บริหารพิจารณา
6. ดำเนินการสัมภาษณ์ก่อนออก (Exit Interview) สำหรับพนักงานในระดับหัวหน้างาน (Supervisor) ขึ้นไปที่ตัดสินใจลาออก
จากบริษัท เพื่อรับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
7. ตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุง คำสั่ง และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม และติดตาม
ให้มีการปิดประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน

งานบริหารผลการปฏิบัติงาน ( Performance Management)
1. ติดตามให้มีการประเมินผลการทดลองงานพนักงานใหม่ตามระยะเวลาที่กำหนด
2. จัดทำและพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแลการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ให้มี
ความเป็นธรรม และสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และบรรลุ
เป้าหมายของบริษัท
3. ติดตาม และประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละแผนกให้ทันตามกำหนดเวลา

งานแผนพัฒนาบุคลากร (HRD)
1. วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและตามนโยบายของบริษัท
2. จัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ และแผนสืบทอดตำแหน่ง (Career Path & Succession Plan) ในทุกระดับชั้นให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและทิศทางขององค์กร
3. กำหนดแนวทางและวางแผนการพัฒนาพนักงานดาวเด่น (Talent Employee) ในทุกสายงาน เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรในอนาคต
4. วางแผนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เข้าร่วมการปฐมนิเทศทุกครั้ง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และนำเสนอแผนการพัฒนา
บุคลากรให้พนักงานใหม่ได้รับทราบ
5. นำความรู้ ทฤษฎี วิธีการพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละสายงาน
6. วางแผนและออกแบบเส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) สำหรับพนักงานระดับต่าง ๆ ในแต่ละสายงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมการเติบโตในองค์กรอย่างมีรูปแบบและทิศทางที่ชัดเจน
7. สื่อสารกับผู้จัดการ/หัวหน้างานในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการด้านการฝึกอบรมและ
พัฒนาของพนักงานในแต่ละสังกัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณาในการออกแบบเส้นทางการฝึกอบรมและหลักสูตรต่าง ๆ

  งานธุรการและบริหารงานทั่วไป (Admin)
1. กำหนดมาตรฐานของระบบบริหารงานธุรการ เช่น การบริหารอาคาร สถานที่ การบริหารการใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และการจัดการ
เอกสาร เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ภายในบริษัทให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
2. วางแผนพัฒนาระบบงานธุรการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของฝ่ายต่าง ๆ ได้
3. กำกับดูแลทรัพยากร งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในแผนกธุรการประจำปี และบริหารงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
4. กำกับ ควบคุม ให้ระบบงานธุรการ มีความพร้อมในการให้บริการผู้ใช้งานทุกหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา
5. ควบคุม ดูแลการจัดทำทะเบียนอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน ที่อยู่ในความดูแลของแผนกธุรการ กำหนดเลขทะเบียน อายุการใช้งาน
ลงบันทึกประวัติการซ่อม การบำรุงรักษา คู่มือการใช้อุปกรณ์แต่ละประเภท
6.ให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการให้บริการงานธุรการ ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่สามารถแก้ไขได้
7.ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอาคารและสถานที่ทั้งหมดภายในบริษัท เพื่อให้สถานที่มีความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อยอยู่เสมอ และถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ด้านอาชีวอนามัย
8.ดูแลการต่อใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ การต่อประกันรถยนต์
ต่อทะเบียนรถยนต์ การประกันทรัพย์สิน ประกันภัยและประกันต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ถูกต้อง และทันเวลาที่กำหนด
9.กำกับ ดูแล และบริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงานและผู้มาติดต่อ รวมถึงตรวจสอบรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่ปกติทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อนำมาวางแผนกำหนด
นโยบายว่าด้วยความปลอดภัยและนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
10. กำกับดูแลการคัดเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัยจากภายนอกที่เหมาะสม ทั้งคุณภาพการให้บริการ ความน่าเชื่อถือ และราคา
11. ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างบริษัทแม่บ้าน และบริษัทรักษาความปลอดภัยภายนอก (Outsource)
  งานบริหารระบบคุณภาพ ( ISO )
1. วางแผน และกำหนดมาตรฐานของการทำงานในระบบคุณภาพ ISO 9001
2. ควบคุม ดูแลระบบคุณภาพทั้งหมดให้เป็นไปตามข้อกำหนด และมาตรฐานที่ได้วางไว้
3. ควบคุม การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับงานระบบคุณภาพทั้งหมด ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ
4. ดำเนินการอนุมัติแก้ไขเอกสารระบบคุณภาพ ในกรณีที่มีเอกสารจากแผนกต่าง ๆ มาให้แก้ไข หรือ กรณีขอขึ้นทะเบียนเอกสารใหม่ใน
ระบบคุณภาพ
5. ควบคุม ระบบการจัดเก็บเอกสาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบคุณภาพที่ได้กำหนดไว้
6. ตรวจสอบข้อมูลในทะเบียนควบคุมเอกสาร และตารางควบคุมใบคำขอจัดทำ /แก้ไข / ยกเลิกเอกสาร ให้มีความเป็นปัจจุบันเสมอ
7. วิเคราะห์ปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อหาทางแก้ไข
8. ประสานงานในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพที่เกิดขึ้นในโรงงาน
9. ควบคุม และตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเพื่อประเมิน KPI ของแต่ละหน่วยงาน ประจำเดือน

  งานบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( Health & Safety)
1. กำหนดนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
2. กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานในโรงงาน คลังสินค้า และสำนักงาน
3. วางระเบียบความปลอดภัยในองค์กร เช่น กำหนดจุดจอดรถ จุดวางถังดับเพลิง เป็นต้น
4. จัดทำแผนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
5. จัดทำแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในโรงงาน คลังสินค้า และสำนักงาน
6. ควบคุม ให้พนักงานในโรงงาน คลังสินค้า และสำนักงานปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย
7. ควบคุม การสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงาน และบริเวณโดยรอบโรงงาน คลังสินค้า และสำนักงาน เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิด
อันตรายกับพนักงาน หากสำรวจพบจุดเสี่ยงในพื้นที่ใด ดำเนินการแก้ไขทันที
8. วางแผนและจัดทำกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแผนดูแลความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินให้กับพนักงานและบุคคลภายนอก เช่น
ผู้รับเหมาภายนอก แขกที่มาเยือน ลูกค้าที่เข้ามาภายในโรงงานหรือสำนักงาน
9. ควบคุมให้บุคคลภายนอกหรือผู้รับเหมาจากภายนอกให้ปฏิบัติตามนโยบาย และคู่มือความปลอดภัยเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในโรงงาน
10. แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย และจัดให้มีการประชุมเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงานทุกเดือน
11. ติดตามให้มีการตรวจความพร้อมของพนักงานทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานในโรงงานทุกครั้ง
  อำนาจ
มีหน้าที่ตามระเบียบปฏิบัติ และผู้มีอำนาจในการพิจารณาลงโทษทางวินัยให้คุณ และให้โทษพนักงานในบังคับบัญชา

คุณสมบัติ
1. มีความเป็นผู้นำ
2. มีทัศนคติที่ดี
3. มนุษยสัมพันธ์ดี
4. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
5. มีความรู้ด้านงานตรวจสอบคุณภาพ (Audit)
6. มีความสามารถในการอ่าน/แปล และเขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Customer Audit ไม่ว่าจะเป็นคู่มือ
ข้อกำหนดต่างๆ, จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (COC), เอกสารของออดิท (Booking Form), CAP
7. มีปฏิภาณไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีในการตอบคำถาม
8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีการสื่อสารองค์กรจัดทำโครงการใหม่หรือผลักดันโครงการที่มีอยู่แล้วให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
9. มีความยั่งยืนสามารถจูงใจพนักงานให้มีส่วมร่วมในโครงการต่างๆของบริษัท
10. มีความชำนาญในการใช้และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ HR โดยเฉพาะ Tiger soft สำหรับเงินเดือน และ Module อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น การมาสาย การลา ฯลฯ
11. มีความรู้และทักษะในการใช้ Social Media ในการสรรหาบุคลากร และทำประชาสัมพันธ์บริษัทได้ เช่น LinkedIn, Facebook

    Apply for this position