ขอบเขตความรับผิดชอบ

       ดูแลควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาออกแบบ โครงสร้าง,อุปกรณ์, ชิ้นส่วนงานอย่างมีคุณภาพ และตรงตามมาตรฐานการผลิต
รวมถึงออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ค้นหาพร้อมนำเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ดีขึ้น

หน้าที่และความรับผิดชอบ

       1. ออกแบบการผลิต/ ออกแบบอะไหล่อุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ
       2. วางแผนกการผลิตที่ได้รับมอบหมาย ห้ามตัดออกจากแผนโดยเด็ดขาด กำหนดระยะเวลาการผลิต และประเมินราคาต้นทุนการผลิต
       3. สั่งงาน / จ่ายงานไปยังหน่วยงาน  หรือพนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติ
       4. ควบคุมการผลิต ตรวจสอบคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
       5. ควบคุม อะไหล่ อุปกรณ์ ที่ผลิต ให้จัดส่งเข้าคลังพร้อมตั้งรหัส ห้ามเก็บที่แผนกโดยเด็ดขาด
       6. อบรมถ่ายทอดความรู้ ข้อกำหนดและข้อห้ามในแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้า ,ข้อกำหนดความปลอดภัย
           และข้อกำหนดของทางบริษัท ให้กับพนักงานในสังกัด
       7.  ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในแผนก  เช็คสต็อก  สินค้าคงเหลือ / วัตถุดิบ  ณ.สิ้นเดือน
       8. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
       9. ควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ตลอดจนข้อกำหนดต่างๆที่ลูกค้ากำหนด
       10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจ

      1. อนุมัติการลาของพนักงานในแผนก
      2. เสนอความดี  ความชอบของพนักงานต่อหัวหน้าฝ่าย
      3. ตักเตือน เสนอพักงานพนักงานในบังคับบัญชา

คุณสมบัติ

      1.การศึกษา : ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างเขียนแบบ เทคนิคการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      2.ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านเขียนแบบ ออกแบบ CAD CAM
      3. ทักษะ/ ความสามารถ :  ใช้โปรแกรมเขียนแบบ  AutoCAD/ CAD CAM ESPRIT

หน้าที่

ด้านการบำรุงรักษา
1. ดูแผนการบำรุงรักษาประจำเดือนในการบำรุงรักษาเครื่องจักร
2. ตรวจสอบเครื่องจักรที่จะบำรุงรักษา  รายละเอียดการบำรุงรักษา
3. จัดเตรียมอะไหล่  อุปกรณ์  เครื่องมือที่ใช้ในการบำรุงรักษาให้พร้อม
4.  ก่อนใช้งานเครื่องมือวัด  ตรวจสอบเครื่องมือวัดอยู่ในสถานะใช้งานได้  และไม่หมดอายุการใช้งาน
5.  กรณีเครื่องมือวัดหมดสภาพการใช้งาน  หรือหมดอายุการใช้งาน  ให้รายงานหัวหน้า  เพื่อทำการร้องขอแผนกสอบเทียบดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัดนั้นๆ  ห้ามไม่ให้ใช้เครื่องมือวัดที่หมดสภาพการใช้  หรือไม่ผ่านการสอบเทียบ  หรือหมดอายุอย่างเด็ดขาด
6. ดูคู่มือปฏิบัติ / ดำเนินการปฏิบัติเครื่องที่บำรุงรักษาตามวิธีการปฏิบัติงาน  ( WI. )
7. ตรวจสอบเครื่องจักร ( ใช้ใบตรวจสอบ / การทดลองเครื่องจักร )
8. บันทึกการบำรุงรักษา  และการใช้อะไหล่อุปกรณ์
9. ดูแลความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน  และความเรียบร้อย
ด้านการซ่อมบำรุง
1. จัดเตรียมอะไหล่  อุปกรณ์  เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมบำรุงให้พร้อม
2. รับใบแจ้งซ่อมจากหน่วยงานต่างๆ  และลงบันทึกการรับ
3. ตรวจเช็คประวัติเครื่องที่รับแจ้ง / ตรวจเช็คเครื่องจักร  ทำการซ่อมบำรุงตามวิธีการปฏิบัติงาน ( WI. )
4. ตรวจสอบเครื่องจักร ( ใช้ใบตรวจสอบ / การทดลองเครื่องจักร )
5. บันทึกการซ่อมบำรุง  และการใช้อะไหล่อุปกรณ์
6. ดูแลความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน  และความเรียบร้อย
การพัฒนา – ปรับปรุง
1. เสนอความคิดในการปรับปรุงเครื่องจักรที่ดูแลให้กับหัวหน้ารับทราบ

2. ร่วมกับหัวหน้าในการปรับปรุง / ป้องกัน  งานที่ปฏิบัติรวมทั้งกิจกรรมวัตถุประสงค์คุณภาพ

คุณสมบัติ
การศึกษา : ปวช. ด้านเครื่องกล หรือไฟฟ้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดทำงบต้นทุนผลิต , รายงานต้นทุนการสั่งทำ , รายงานสต็อคสินค้า
2. รับผิดชอบงานด้านบันทึกรับ-จ่าย สต็อคสินค้าวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
3. จัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายแต่ละแผนก และทำรายงานสรุป
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีต้นทุน
2. สามารถติดต่อประสานงานกับบุคลลอื่นได้ และชอบทำงานเป็นทีม
3. ขยัน กระตือรือร้นและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
4. มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี

ระดับการศึกษา : ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
ประสบการณ์(ปี) : 1-2 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วางบิล ตัดรับชำระหนี้ลูกหนี้การค้า
2. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. ใช้โปรแกรม Formula ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี

ระดับการศึกษา : ปวส.-ป.ตรี สาขาการเงิน, การบัญชี
ประสบการณ์(ปี) : ด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 2 ปี

คุณสมบัติ

1. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
2. ไม่จำกัดเพศ
3. ไม่จำกัดอายุ

หน้าที่

1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
4. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างและรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้าง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
5. รวบรวมสถิติและจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างเสนอต่อนายจ้าง
6. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ขอบเขตความรับผิดชอบ

พัฒนาและสนับสนุนโปรแกรมทั้งงานโครงการและงานประจำเพื่อให้หน่วยธุรกิจสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ
ตามความประสงค์ครบถ้วน ถูกต้องใช้งานสะดวกในช่วงระยะเวลาที่ต้องการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติหน้าที่การเขียนโค้ดภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. ให้ความช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาผ่านการโต้ตอบกับผู้ใช้
3. รักษาแนวทางปฏิบัติในการเขียนโค้ดและเอกสารประกอบที่เหมาะสม แม้จะอยู่ภายใต้กำหนดเวลาก็ตาม
4. ทำงานร่วมกับ SA และผู้บริหารเพื่อออกแบบโปรแกรม
5. ดำเนินการทดสอบ ใช้งาน และแก้ไขระบบ
6. ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
7. ดำเนินการอัปเกรดเพื่อทำให้โปรแกรมและระบบมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8. ทำงานร่วมกับ IT SUPPORT ด้านเทคนิคเพื่อสร้างเอกสารสำหรับการสนับสนุนผู้ใช้
9. พยายามเรียนรู้และพัฒนาทักษะอยู่ตลอดเวลา
10. มีความเฉียบคมและมุ่งมั่น ใส่ใจในรายละเอียด รักเทคโนโลยี

คุณสมบัติ

1.การศึกษา : วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมศาสตร์/MIS, IT หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการพัฒนาซอฟต์แวร์
2.ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านเครืองมือการพัฒนาระบบ Delphi, C#, .Net, Java, Visual Studio
และมีประสบการณ์ด้านฐานข้อมูล Oracle, SQL Server, My SQL Server
3. ทักษะ/ ความสามารถ : มีความรู้เกี่ยวกับ Hardware & Software & Network and Security & Database Management
4.มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking), ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และการแก้ไขปัญหา (Problem Solving)
5.มีใจรักบริการ (Service Mind) และทำงานเป็นทีมได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.สามารถบันทึกบัญชีได้ทั้ง AR และ AP
2.สามารถปิดงบประจำเดือน และจัดทำรายละเอียดประกอบงบได้
3.ยื่นภาษีเงินได้ ภพ. , ภงด.53
4.สามารถสื่อสาร กับฝ่ายอื่นและหน่วยงานภายนอกได้ดี
5.กรณีใช้โปรแกรม Formula ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
2.มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 1-2 ปี